Missie & visie

Optimaal Leefstijl is een groeiende onderneming die individuen en groepen helpt verschillende pijlers van de leefstijl te optimaliseren. Bij Optimaal Leefstijl stemmen wij training en voeding op jou af en niet andersom. Ons basis is opgebouwd uit het feit dat jij op jou manier uniek bent: ander lichaam, doelen, hormonen, sociale verantwoordelijkheden, schema’s, voedingsgeschiedenis en opvattingen over wat ‘fit zijn’ echt betekent.

Als het gaat om training en voeding, is authentieke coaching en educatie de sleutel tot resultaten die eeuwig duren. Bij Optimaal Leefstijl richten wij ons op gespecialiseerde en kwalitatief hoogwaardig niveau van coaching en bieden wij coaching, personal training en verantwoording van wereldklasse om jouw leefstijl te optimaliseren, zodat je zoveel mogelijk de tijd gelukkig en geestelijk en lichamelijk gezond doorbrengt.

Binnen Optimaal Leefstijl begeleiden wij mensen bij hun proces naar een gezond en vitaal leven, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Wij kunnen mensen niet alleen helpen om algemene adviezen over voeding, bewegen, slaap en ontspanning om te zetten in een persoonlijk plan, maar vooral begeleiding bieden om dat plan werkelijkheid te maken. Daarbij gaat het om zaken als weten hoe je lichaam en geest werken, je tijd en energie beheren, goed omgaan met je omgeving en stress en onrust kunnen hanteren. Centraal staat het vinden en versterken van motivatie en drijfveren en van daaruit goede keuzes laten maken. Dat onderscheidt ons van andere professionals, trainers en sportscholen.

Kernwaarden

Het professioneel functioneren van de coach betreft het beroepsmatig handelen richting cliënten (coachees), collegae, opdrachtgevers en de samenleving. Voor het beroepsmatig handelen heeft Optimaal Leefstijl een set normen en waarden in handen. Vijf belangrijke kernwaarden die wij belangrijk vinden en onszelf mee identificeren zijn: professioneel, integer, respectvol, verantwoordelijk en dienstverlenend.

Professioneel
Wij handelen professioneel. Dat betekent dat wij beroepsmatig en vakkundig het vak van leefstijlcoaching op hbo-niveau uitoefenen.

 • Wij zorgen er voor dat onze kennis, vaardigheden en beroepsmatige ervaring op het gewenste kwaliteitsniveau (hbo) zijn en blijven.
 • Wij doen aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling om te kunnen groeien als mens en als coach.
 • Wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van leefstijl, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, gezondheid en coaching. Wij staan open voor andere en nieuwe visies, inzichten en methodieken. Dat doen wij onder meer door het lezen van vakliteratuur, het volgen van actualiteiten en deelname aan vervolgopleidingen, symposia en congressen en intervisiebijeenkomsten.
 • Wij zijn als leefstijlcoach bereid een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en profilering van het vak van hbo leefstijlcoach en daarmee op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Integer
Wij zijn integer. Dat betekent dat wij eerlijk, betrouwbaar en oprecht het vak van leefstijlcoach uitoefen.

 • Wij werken op basis van een vertrouwensrelatie met cliënten, opdrachtgevers en collegae.
 • Wij behandelen gegevens van en over cliënten en opdrachtgevers vertrouwelijk en geven alleen informatie na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkenen.
 • Wij benaderen alle cliënten op een zelfde integere wijze. Wij maken geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis om onszelf of anderen te bevoordelen of te benadelen.
 • Wij (her)kennen het onderscheid tussen de relatie tussen een coach en cliënt c.q. opdrachtgever enerzijds en andere relaties (privé en zakelijk) anderzijds, en zien er op toe dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Wanneer belangenverstrengeling dreigt te ontstaan, beëindigen wij de betreffende werkrelatie.
 • Wij handelen naar de algemeen aanvaarde normen en waarden van fatsoen en binnen de algemeen wettelijke kaders.

  Respectvol
  Wij zijn respectvol. Dat betekent dat wij het vak van leefstijlcoach uitoefen met respect en eerbied voor algemene en voor iemands persoonlijke waarden.

  • Wij behandelen ieder mens gelijk en discrimineren niet op ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, afkomst of op welk onderscheid dan ook.
  • Wij respecteren ieders recht om een eigen mening te hebben, een keuze te maken en een beslissing te nemen.
  • Wij wijzen een collega erop wanneer deze in strijd handelt met de gedragscode voor leefstijlcoaches.

   Verantwoordelijk
   Wij handelen op verantwoorde wijze. Dat betekent dat wij verstandig en met zorg het vak van leefstijlcoach uitoefenen.

   • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen handelen en gedragingen.
   • Wij verrichten alleen werkzaamheden die binnen onze werkgebied, expertise en competenties vallen en verwijzen indien nodig door naar specialistische zorgverleners.
   • Wij onderkennen dat wij (on)bewust invloed hebben op een cliënt. Wij gaan geen intieme relaties aan met de cliënten en onthouden onszelf van ongewenste intimiteiten met de cliënten.

   Dienstverlenend
   Wij zijn dienstverlenend. Dat betekent dat wij het vak van leefstijlcoach uitoefenen op een manier die erop gericht is om mensen te helpen hun doel of resultaat te bereiken.

   • Wij stellen het belang van cliënten voorop.
   • Wij zijn open en helder in de communicatie richting cliënten over de werkwijze, afspraken en andere facetten van de dienstverlening.
   • Wij stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
   • Wij zijn bereid samen te werken met collegae.
   Scroll naar top